Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van StarParking

 

Begripsbepalingen

 

Algemene voorwaarden:

De onderhavige algemene voorwaarden.

 

StarParking:

Het bedrijf (StarParking) dat de reservering van de klant faciliteert en de betaling van de kosten in ontvangst neemt voor de afgenomen diensten.

 

StarParking:

Het bedrijf wiens personeel, in opdracht van StarParking, het voertuig van de luchthavenreizigers die op luchthaven Schiphol gebruik maken van reguliere lijndiensten of charters, in ontvangst neemt, parkeert en aflevert.

 

Klant:

De natuurlijk persoon of rechtspersoon welke telefonisch, via de website, via een reseller of via de app een reservering heeft geplaatst voor de valet parkeerservice van StarParking.

 

Parkeerperiode:

De periode waarin het voertuig van reiziger wordt geparkeerd. Dit is de bij het boeken opgegeven periode gelegen tussen de ingangsdatum (inclusief deze datum) en de einddatum (inclusief deze datum) van het parkeren.

 

Parkeerovereenkomst:

De overeenkomst om in opdracht van de klant tegen betaling van de kosten de auto van de klant te parkeren.

 

 

Artikel 1: Totstandkoming van de overeenkomst en toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

 

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen StarParking en de klant. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant telefonisch, via de website, via een reseller of via de app een reservering heeft geplaatst voor de valet parkeerservice van StarParking en deze door StarParking is ontvangen. De bevestiging van de opdracht voor de parkeerservice is gebaseerd op de door klant aan StarParking verstrekte informatie welke bij de reservering is verstrekt, zoals aankomst en vertrektijd, de gegevens van het voertuig en de noodzakelijke contactinformatie van de klant.

 

1.2. Bij het maken van een reservering wordt de klant uitdrukkelijk gevraagd om akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Bij het maken van de reservering gaat de klant dan ook akkoord met de algemene voorwaarden van StarParking. De klant kan zich later dan ook niet beroepen op het feit dat hij/zij niet akkoord gaat met de bepalingen in deze algemene voorwaarden.

 

1.3. De meest recente overeenkomst komt in plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

 

1.4. Bij het tekenen van de parkeervoucher worden de sleutels overhandigd en gaat de klant akkoord met het parkeren van zijn voertuig door StarParking en dat StarParking bij terugkomst weer retourneert bij de vertrekhal voor de klant.

 

1.5. De overeenkomst wordt aangegaan voor de genoemde parkeerperiode zoals in de reservering vermeld, waarna deze automatisch wordt beëindigd. Het is mogelijk om via een wijziging in de reservering de duur van de overeenkomst te verlengen.

 

1.6. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht. In voornoemde geval zullen partijen in onderhandeling treden om overeenstemming te bereiken aangaande een alternatieve bepaling die de oorspronkelijke bepaling zoveel als mogelijk zal benaderen. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden dienen dan ook schriftelijk te worden overeengekomen en zijn slechts rechtsgeldig voor zover deze door StarParking schriftelijk zijn aanvaard.

 

1.7. Toepasselijkheid van eventueel door de klant gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken nimmer deel uit van de overeenkomst tussen de klant en StarParking.

 

 

Artikel 2: Reserveren, betalen, wijzigen en annuleren

 

2.1. Reserveren:

Klant kan door het maken van een boeking waarin aankomst‐ en retourtijden dienen te worden aangegeven, een valet parkeerservice reserveren.

 

2.2. Non acceptatie:

StarParking heeft het recht om zonder opgaaf van reden reserveringen niet te accepteren.

 

2.3. Betalen:

Alle boekingen zijn pre-payment. De klant kan de reservering dan ook uitsluitend vooraf betalen via de website of app. Betalingen in contanten zijn niet toegestaan en worden derhalve dan ook niet verwerkt.

 

2.4. Wijzigen (anders dan annuleren):

De klant kan de boeking tot 24 uur voor vertrek kosteloos wijzigen. Voor wijzigingen binnen 24 uur voor vertrek of wijzigingen tijdens de parkeerperiode behoudt StarParking zich het recht voor om €10,00 wijzigingskosten in rekening te brengen.

 

2.5. Annuleren:

De klant kan de reservering binnen 24 uur na maken van de boeking kosteloos annuleren. Bij annuleringen ruimer dan 24 uur voor vertrek behoudt StarParking zich het recht voor om €10,00 administratiekosten in rekening te brengen. Bij annuleringen binnen 24 uur voor vertrek wordt een vast bedrag van € 34,00 in rekening gebracht.

 

2.6. No show:

Indien de klant de boeking niet heeft geannuleerd, maar desalniettemin niet verschijnt (no show), is StarParking tevens gerechtigd om het volledige bedrag van de boeking bij de klant in rekening te brengen.

 

 

Artikel 3: Parkeren en retourneren

 

3.1. Parkeren:

Bij aankomst dienen de autosleutels te worden afgegeven aan StarParking.

 

3.2. Retourneren:

De klant dient StarParking, op het daarvoor bestemde telefoonnummer, te bellen als hij/zij geland is. Tevens dient de klant nogmaals te bellen wanneer hij/zij de bagage compleet heeft. Het voertuig en de sleutels worden aan reiziger geretourneerd na het tonen van een kopie van de parkeerovereenkomst en indien nodig een geldige legitimatie die aantoont dat de parkeerovereenkomst door reiziger is aangegaan. StarParking behoudt zich het recht voor het voertuig van de klant niet af te geven, indien bovenstaande documenten niet kunnen worden overlegd of indien het verschuldigde orderbedrag nog niet is voldaan.

 

3.3. Vertraging:

De in de reservering vermelde parkeer- en retourtijd zijn bepalend voor het gereed staan van de chauffeur bij aankomst en het gereed zetten van het voertuig bij terugkomst. StarParking heeft een inspanningsverplichting om het voertuig van de klant zoveel als mogelijk bij retour gereed te zetten. Het kan echter voorkomen dat de klant bij aankomst of terugkomst op de chauffeur of het voertuig dient te wachten door onvoorziene omstandigheden. StarParking kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

 

3.4. Klant verklaart bij retour, middels ondertekening van de parkeervoucher, dat het voertuig zich in overeenkomstige staat bevindt als waarin het zich bevond bij aanname van het voertuig.

 

3.5. Klachten bij retour over de dienstverlening van StarParking, daaronder begrepen vermeende schades, dienen door de klant of de chauffeur ten tijde van het retourneren van het voertuig (terstond) op de parkeervoucher te worden vermeld. Bij gebreke hiervan kan StarParking uw klacht niet in behandeling nemen. Verdere afhandeling van klachten of schades kan vervolgens telefonisch of per mail.

 

 

Artikel 4: Verplichtingen en bevoegdheden van de klant

 

4.1. De klant is te allen tijde bevoegd om de chauffeur om diens rijbewijs te vragen.

 

4.2. De klant dient er voor te zorgen dat alle apparatuur (elektronica) is uitgeschakeld. StarParking zal slechts gebruik maken van de elektronica die nodig is voor het verrijden van het voertuig (o.a. verlichting, spiegelbediening, stoel). Indien het voertuig van de reiziger niet start, zal StarParking geen actie ondernemen om het voertuig te starten, tenzij de reiziger dit uitdrukkelijk wenst. Eventueel te ondernemen actie zal zich beperken tot een jumpstart van het voertuig. Het risico ligt dan bij de reiziger die StarParking opdracht heeft gegeven.

 

4.3. De klant zorgt ervoor dat er geen waardevolle spullen in de auto worden achtergelaten.

 

4.4. De klant zorgt ervoor dat het voertuig tijdens de parkeerperiode afdoende verzekerd is.

 

4.5. De klant zorgt ervoor dat het voertuig voldoende onderhoud heeft gehad en daarmee veilig kan deelnemen aan het verkeer. Hierbij inbegrepen de aanwezigheid van een reservewiel / thuiskomer, een degelijke autosleutel en voldoende brandstof. Mankementen, schades als gevolg van mankementen of boetes als gevolg van mankementen komen geheel voor het risico van de reiziger.

 

4.6. De klant is verplicht om eventuele verzoeken van parkeerwachters op te volgen ter preventie van boetes.

 

4.7. De klant dient bij een elektrische auto een laadkabel aanwezig te hebben. Het niet aanwezig hebben van een laadkabel en de eventuele gevolgen daarvan komen geheel voor risico van de reiziger.

 

4.8. De klant is verplicht om eventuele klachten over de dienstverlening van StarParking, daaronder begrepen vermeende schades, tezamen met de chauffeur ten tijde van het retourneren van het voertuig (terstond) op het contract te vermelden. Bij gebreke hiervan kan StarParking uw klacht niet in behandeling nemen.

 

4.9. De klant dient voldoende tijd in te plannen voor de afhandeling van de service en de daarbij te verrichten handelingen. De klant blijft dan ook te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het halen van alle aansluitingen en de corresponderende inchecktijd en vluchttijd.

 

 

Artikel 5: Verplichtingen en bevoegdheden van StarParking

 

5.1. StarParking is verplicht en bevoegd de auto van de klant te verplaatsen van en naar het terrein van StarParking en te parkeren.

 

5.2. De chauffeur van StarParking is verplicht om aan de klant, op diens verzoek, zijn rijbewijs te tonen.

 

5.3. De chauffeur van StarParking is bevoegd wijzigingen aan te brengen, in onder andere de stand van de stoel en spiegel, welke noodzakelijk zijn voor een veilig gebruik van het voertuig.

 

5.4. StarParking is verplicht zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke gegevens verkregen in verband met de reservering of anderzijds conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

5.5. StarParking zal zich bij calamiteiten met het voertuig in elk geval op redelijke grond inlaten met de behartiging van het belang van de klant. Eventuele kosten voor het behartigen van die belangen komen ten laste van de klant.

 

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 

6.1. Voor directe dan wel indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, immateriële schade, letsel, gederfde winst en / of milieuschade, veroorzaakt aan (goederen van) de klant of aan derden, door een aantoonbare niet volledige of niet behoorlijke uitvoering van de werkzaamheden van StarParking , is StarParking slechts aansprakelijk indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

 

6.2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel dient een casco verzekerde klant voorrang te geven aan en gebruik te maken van zijn/haar casco verzekering indien deze mogelijkheid open staat. De chauffeur van StarParking rijdt met toestemming van de eigenaar of lessee in het voertuig. De chauffeur dient daarmee ook onder de verzekeringspolis te vallen van de eigenaar of lessee van het voertuig. Een eventueel regres op StarParking zal zich dan ook te allen tijde beperken tot het eigen risico dat van toepassing is onder de verzekeringspolis van de eigenaar of lessee van het voertuig.

 

6.3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 2 van dit artikel is StarParking niet aansprakelijk voor verlies van, bij schade ontstaan aan het voertuig tijdens de dienstverlening, of vermindering van no-claim korting en / of voor vermindering van bonus-malus korting op de autoverzekering van de klant.

 

6.4. Voor zover op StarParking enige wettelijke aansprakelijkheid rust en in rechte zou komen vast te staan dat StarParking gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal de te vergoeden schade worden beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door StarParking gesloten (aansprakelijkheids)verzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het krachtens de verzekeringsovereenkomst voor rekening van StarParking komend eigen risico.

 

6.5. Onverminderd het bepaalde in lid 4 van dit artikel sluit StarParking aansprakelijkheid uit ter zake van (schade door) diefstal, verduistering of inbraak voor, tijdens of na de parkeerperiode.

 

6.6. De klant vrijwaart StarParking tegen alle aanspraken van derden voortvloeiende uit en/of verband houdende met de door StarParking verrichte werkzaamheden.

 

6.7. Aan het gedeelte van de voucher dat is bestemd voor optekening van aanwezige schades bij aanname van het voertuig kunnen geen rechten worden ontleend. StarParking behoudt zich dan ook het recht voor om schades, die later gemeld zijn dan bij het retour ontvangen van het voertuig, niet in behandeling te nemen. Aangezien het niet meer aantoonbaar is of deze niet zijn veroorzaakt na het retour ontvangen van de auto. Tenzij het met camera/foto beelden aantoonbaar is gemaakt dat de schade bij retour is geconstateerd.

 

6.8. StarParking is niet aansprakelijk voor mankementen / kapotte onderdelen van het voertuig voortkomend uit het Valet Parkeren. In geval van mankementen zal StarParking de klant z.s.m. op de hoogte stellen. De klant dient, zoals aangegeven in art. 4.5. van deze algemene voorwaarden, voldoende onderhoud gepleegd te hebben aan de auto.

 

6.9. Boetes die aantoonbaar te wijten zijn aan handelingen van StarParking komen alleen dan in aanmerking voor vergoeding indien direct worden toegezonden aan StarParking. StarParking is niet aansprakelijk voor verhogingen van boetes te wijten aan het niet tijdig insturen van de boetes door de klant. Boetebedragen worden enkel aan de klant zelf voldaan en niet aan andere instanties. De klant dient derhalve altijd zelf de boete te voldoen.

 

6.10. StarParking is niet aansprakelijk voor het missen van de vlucht of het niet kunnen halen van corresponderen aansluitingen, dan wel eventuele kosten die daarmee gemoeid zijn. StarParking heeft een inspanningsverplichting zoals weergegeven in artikel 3.3. van deze voorwaarden. Vertragingen kunnen altijd ontstaan door onverwachte omstandigheden en verkeerssituaties. De klant blijft, zoals weergegeven in artikel 4.9 van deze voorwaarden, te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het voldoende inplannen van benodigde tijd voor het halen van alle aansluitingen.

 

 

Artikel 7. Toepasselijk recht en forumkeuze:

 

7.1. Op alle rechtsverhoudingen tussen StarParking en de reiziger is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhouding tussen partijen, waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen StarParking is gevestigd, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

 

7.2. Wijzigingen in de overeenkomst kunnen alleen schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.

 

 

Artikel 8. Coulanceregeling:

 

Indien sprake van een schadegeval waarvoor StarParking aansprakelijkheid heeft afgewezen, kan reiziger een uitdrukkelijk verzoek doen op deze coulanceregeling. StarParking zal in schrijnende gevallen, naar eigen inzicht, uit coulance overgaan tot restitutie van het boekingsbedrag.

 

 

Artikel 9. Aanverwante diensten en bepalingen:

 

9.1. Extra diensten: compensatiecheck

StarParking tracht haar klanten zoveel mogelijk te ontzorgen. In dit kader biedt StarParking naast parkeergelegenheid en/of valet parking ook aanvullende diensten aan die betrekking hebben op een verbetering van het gehele reistraject van haar klanten gedurende de periode dat zij van de diensten van StarParking gebruik hebben gemaakt. Een van deze extra diensten is het controleren of reizigers in aanmerking komen voor compensatievergoeding van een luchtvaartmaatschappij, indien er sprake is geweest van vertraging, annulering of overboeking (zoals geregeld in (luchtvaart) Verordening (EG) Nr. 261/2004 of soortgelijke regelgeving). StarParking tracht zo kort mogelijk nadat een dergelijke gebeurtenis is opgetreden, haar klanten daarover te infomeren.

StarParking maakt voor de uitvoering van deze extra dienst gebruik van een in reisrecht gespecialiseerde partij, namelijk Claimingo B.V. te Utrecht. Als uit de gegevens van StarParking blijkt dat haar klanten in aanmerking komen voor compensatievergoeding, dan zal StarParking haar klanten vervolgens doorverwijzen naar Claimingo. Claimingo zal op verzoek van StarParking telefonisch (dan wel schriftelijk) contact zoeken met klanten die in aanmerking komen voor compensatievergoeding.